REKRUTACJA 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów

od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. – złożenie podania o przyjęcie do szkoły
od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. godz. 15.00 – uzupełnienie podania o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
→ 17 
lipca 2023 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 17 do 21 lipca 2023 r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
24 lipca 2023 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 Wymagane dokumenty:

→ podanie,
→ dwie fotografie (podpisane),
→ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
→ w przypadku młodocianych pracowników – karta zgłoszenia podpisana przez pracodawcę,
→ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
→ orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku jego posiadania),
→ karta zdrowia,
→ skrócony odpis aktu urodzenia.

Dane kontaktowe:
Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
ul. Chodzieska 29, 64 -700 Czarnków
sekretariat@zsczarnkow.edu.pl
Skan podania można przesłać na adres mailowy szkoły 

 Podanie do szkoły dziennej (technikum, BSI)
pdf-download-iconZobowiązanie pracodawcy – dotyczy kandydatów do BSI
pdf-download-iconPodanie do internatu
Podanie do szkoły zaocznej (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)
Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
Regulamin rekrutacji

 

Przedmioty wybrane do punktowania:

  • TECHNIKUM w zawodzie technik ekonomista – język polski, język obcy, matematyka, informatyka;
  • TECHNIKUM w zawodzie technik handlowiec – język polski, język obcy, matematyka, geografia;
  • TECHNIKUM w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – język polski, język obcy, matematyka, biologia;
  • TECHNIKUM w zawodzie technik logistyk – język polski, język obcy, matematyka, geografia;
  • TECHNIKUM w zawodzie technik mechatronik – język polski, język obcy, matematyka, fizyka;
  • TECHNIKUM w zawodzie technik reklamy – język polski, język obcy, matematyka, informatyka;
  • TECHNIKUM w zawodzie technik informatyk – język polski, język obcy, matematyka , informatyka;
  • Branżowa Szkoła I Stopnia – język polski, język obcy, matematyka, informatyka.
LpPrzedmioty, osiągnięcia przeliczane na punktyPunktacja
1.    Liczbowo określona ocena z języka polskiego
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
max 18 punktów
2.Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
celujący- 18 pkt., bardzo dobry- 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
max 18 punktów
3.Liczbowo określona ocena z matematyki
celujący- 18 pkt., bardzo dobry- 17 pkt., dobry – 14 pkt.,  dostateczny- 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
max 18 punktów
4.Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez dyrektora szkoły
celujący- 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
max 18 punktów
5.Świadectwo z wyróżnieniem.7 punktów
6.Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu.3 punkty
7.Dodatkowe osiągnięcia.18 punktów
8.Egzamin ósmoklasisty:
Wynik z języka polskiego (max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)
Wynik matematyki (max100%=35 pkt, wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)
Wynik z języka obcego nowożytnego(max 100%=30 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,3)

max 35 pkt
max 35 pkt
max 30 pkt